***** ข อ ข อ บ คุ ณ ทุ ก ท่ า น ที่ เ ข้ า ม า รั บ ช ม สิ น ค้ า ค รั บ*****..............{ ติ ด ต่ อ ส อ บ ถ า ม สิ น ค้ า ไ ด้ ที่ ห ม า ย เ ล ข 0 9 2 5 3 5 2 9 6 5 }
คุณได้เข้ามาเป็นเวลา

วินาทีแระนะ

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

มีดหลวงพ่อมี วัดเขาสมอคอน ลพบุรี ด้ามไม้ฝักไม้เก่าถึงยุคหลวงพ่อครับ

ยังอยู่นะครับติดต่อมาได้

มีดหลวงพ่อมี วัดเขาสมอคอน ลพบุรี ด้ามไม้ฝักไม้เก่าถึงยุคหลวงพ่อครับ มี3 เล่มตามรูปเลยครับ

เปิด 4500 บาท


******************************************************************************เล่มนี้เปิด 8000
*********************************************************************************
เล่มนี้เปิด 15000

4 ความคิดเห็น:

  1. ทั้งสามเล่มนี้ยังมีอยู่ไหมครับ

    ตอบลบ
  2. แล้วยังพอมีเหลือบ้างไหมล่ะครับขนาดกลาง

    ตอบลบ
  3. อยากได้มีดของหลวงพ่อบุญมีไว้ติดตัวสักเล่ม

    ตอบลบ